Tuesday, April 20, 2010

Hva slags visjoner har Arendal?

Blokker i Barbu-cropped-top-bottom.jpg

Barbu brygges fotomontasje

Jeg ønsker å stole på at politikere og kommunens administrasjon opptrer til beste for sine velgere og innbyggere. Jeg synes også det er svært gledelig å se det store og flotte engasjementet blant så mange med edle motiver og uten egeninteresser i Barbusaken.

Samtidig fins de krefter som argumenterer for å bygge blokker i Barbu, Arendals vugge. Det som mangler er argument og resonnement som skulle tilsi at dette vil komme kommunen til gode. Utover at Barbu brygge sikkert tjener gode penger på det og Skanska unngår å permittere ansatte. Men en kommune har vel perspektiver som går litt lenger enn som så?

Samtidig er det svært enkelt å peke på ringvirkningene ved å vedta en reguleringsplan som åpner for blokker i Barbu. Det er også store mangler i billedfremstillingene som ikke viser realistiske 3D skisser slik kommunedelplanen krever. I hovedsak er det manipulert fotomontasje i fugleperspektiv.  I tillegg presenteres uteområdet omkring nærmest som Edens Hage for å mildne det brutale uttrykket fra blokkene. Det fins heller ingen alternative bebyggelsesplaner. Kanskje ikke så rart da dette er et privat planforslag initiert av A7-arkitekter på oppdrag fra Barbu brygge. Dagens plan er regulert for havneformål.

Man kan hevde forslaget er i tråd med kommunedelplan fra 2007. Men Bystyret avviste saken forrige gang den ble behandlet i april 2008 med 24 mot 15 stemmer. Jeg vil takke de politikerne som sa nei til forslaget den gang mye takket være motstanden i befolkningen. Etter den tid har Bystyret vedtatt en strategisk plan for 2010-14: Fra kulturminner til levende historie. Så nært opptil et spennende antikvarisk område som Barbu, ville det vært naturlig at kommunen brukte den for å bedre få frem Arendals stolte historie. Barbu er unik på sin måte og bør aldri settes opp mot andre områder slik en del prøver på. Her finner vi bl.a. Arendals eldste hus. Andre hevder at siden vi har Tyholmen, ikke trenger ta vare på noe mer. En kommune må verdsette hele sin kommune og Barbu har et helt annet særpreg. Vi trenger dem alle. Det kan virke som dette er en type argumentasjon enkelte bruker etter hvert som planene forflytter seg. Hvis det søkes om glasshus på Tyholmen, er det greit. Selv om mange vil si slike store kontrastbygg i andre materialer passer dårlig inn. Jeg mener det også var et feilgrep av kommunen å tillate. Det kunne passet et annet sted.

De som ønsker blokker har i hovedsak økonomiske egeninteresser eller hjelper venner som har det. Andre sprer desinformasjon ved å hevde at politikerne ikke kan la være å vedta blokker i et område som i dag er regulert for havneformål. Det koster ikke kommunen fem øre å si nei til en endring av en reguleringsplan. At det fins ulike måter å komme til enighet med Barbu brygge på, er et annet tema. Men det er hevet over enhver tvil at området er underlagt en gjeldende reguleringsplan som igjen reguleres av plan- og bygningsloven. Å opptre som Ottar Haugmoen fra Froland, ansatt for entreprenør Skanska, og late som han ikke kjenner til dette, er i beste fall uvitenhet. Men ut fra artiklene hans tror jeg nok han mer enn noen andre kjenner til lovverket. Hvis ikke vil jeg anbefale å lese artikkelen til Øystein Bjørløw fra 13.4 som bl.a. beskrev at en kommunedelplan ikke er juridisk bindende og kun er et styringsdokument som hjelp i planarbeidet. Så igjen mye løskrutt ut fra tomme patronhylser.

Andre hevder at man må vise handlekraft og forutsigbarhet i sitt virke. Jeg mener kommunen vise forutsigbarhet på et helt annet plan. Ved å innføre overordnede prinsipper, målsettinger og estetiske retningslinjer både på kommune- og bydelsplannivå, har man verktøy for å styre byutviklingen og oppnår forutsigbarhet. I områder av stor fellesverdi, bør man søke samlende løsninger. Det er ofte lite som skal til for å snu en proteststorm til entusiasme. Men enn så viktig å hensynta slike entydige signaler som i Barbu. Gode planer skaper entusiasme av seg selv. En tidligere statsminister sier om Bjørvika: Byen må få pusterom: Hvis profittmotiv krever bygging der hvor samfunnsinteresser tilsier at man heller bør få førsteklasses friarealer, må politikerne si stopp.

Dette kunne like gjerne vært sagt om sentrum og Barbu. Det er politikernes ansvar og oppgave at de ivaretar velgernes interesser. Et realt alternativ kan være å utsette behandlingen av Barbu til etter neste valg i 2011.  Begge alternativ vil nettopp vise klokskap, handlekraft og respekt for demokratiet og vår kulturarv. Avstemningen og debatten vil bli fulgt med argusøyne. Da vil man se hvem som står ved sine valgløfter og hylle dem som hylles bør. For meg er dette den viktigste saken og prøvestenen i denne valgperioden. Jeg håper politikerne forstår at dette vil være et vedtak som vil bli husket lenge uansett utfall.

Sverre Torjussen

Strømsbuneset

 


No comments:

Post a Comment