Friday, July 16, 2010

Påklager FMs tolkning av klagerett, datert 6-7

Sverre Torjussen

Krabbegaten 10, 4839 Arendal

Tlf: 3725 2074/4730 5519

Sverre.Torjussen@hotmail.com

Arendal, den 14.07.2010

 

Miljøverndepartementet
P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo

Epost: Postmottak@md.dep.no, Erik.Solheim@md.dep.no

Kopi: Postmottak@Dirnat.no, Postmottak@Kristiansand.Kommune.no, Postmottak@FmVa.no, Ako@FmVa.no 

Påklager FMs avvisning av klagerett vedrørende vedtak om avsperring

Dvergsøya og Vogts Villa

Vogs-villa-enkel-sjøen.jpg

Det vises til FMs svarbrev datert 6.7.2010 der min klage på FMs stadfesting av vedtak av 28.5 vedrørende avsperring av et 22 mål stort område på Dvergsøyas ytterste sydspiss, blir avvist. Riktignok ser det ut som alle klager er videresendt Direktoratet for Naturforvaltning iht. FMs nettpublisering datert 12.7. Her presiseres det samtidig at Facebookgruppa tas med som organisert aksjon mot avsperringen. Og min klage er også et vedlegg til Facebookaksjonens leder, May Hilde Grøntoft, og da blir det ganske kunstig å konstruere et slikt skille all den tid den allerede er et vedlegg.

 

Men slik jeg ser det er det bare positivt for saken at FM tolker loven på en slik måte fordi det da gis klagerett mot et høyere nivå i forvaltningskjeden som gir saken større publisitet. Men tidligere i klageprosessen ble i det minste klagene behandlet på lik linje selv om FM heller ikke tidligere har besvart ankepunktene på en særlig overbevisende måte. Argumentet FM utelukkende fester seg ved er at dette er ”en spesiell sak” og sånn sett blir alle reelle motargumenter med hjemmel i lovverk, blankt avvist og heller ikke undersøkt eller utredet. Dette er ikke akkurat tillitsvekkende all den tid lovverket gjelder for alle og vedtaket som påklages gjelder avsperring av et LNF område i Sørlandets beste skjærgård som tilhører kommunen og dermed kommunens innbyggere i kraft av allemannsretten. Artikkelen av tidligere redaktør i regionsavisen Fævennen, oppsummerer faktiske forhold på en ganske treffende måte i artikkelen: Et landsted til besvær. I tillegg er øya kjøpt i 1946/47 nettopp med det formål å tilby området som friområde for fellesskapet. I stedet har bystyret i Kristiansand vedtatt å ty til svært vikarierende argumentasjon for å hevde at vedtaket har hjemmel i Friluftsloven §16 som er laget for å beskytte natur og ikke for sikkerhetstiltak for priviligerte privatpersoner. Spesielle saker har vi hele tiden og at enkelte har spesielle behov, endrer ikke på realitetene i saken. Se billedteksten i artikkelen: Skjær i sjøen. Hvis ikke det er nok, må lovverket endres.

 

Hvis man skal ta FMs svarbrev på min siste anke alvorlig, defineres ”brukeren” som leietakeren. Det innebærer så vidt jeg kan forstå at kun Kongefamilien har klagerett. Men hva skulle de klage over? Det er jo de som blir tilgodesett. Men argumentasjonen faller også på sin egen urimelighet ved at Facebookgruppa nå tas med som bruker med klagerett pva av den. Siden dette er en organisert aksjon eller "gruppe" står saken fra vårt ståsted sterkere med over 4100 medlemmer i ryggen på linje med hvilkensomhelst annen bruker eller friluftsorganisasjon. Dette passer også godt inn med Friluftslovens §24 femte ledd vedrørende hvem som har klagerett.

 

Selv om jeg fra min side hadde tenkt å opptre som om saken ikke gjaldt priviligerte mennesker, er det vanskelig å unngå å komme inn på dette fordi saksbehandlingen så til de grader hviler seg på dette forholdet. Selv om det primært er lite gjennomtenkte politiske avgjørelser som må ta ansvaret, frarøver det uansett felleskapet utfartssteder og rettigheter som er kjernen i saken. Og helt unødvendig. Da er det både FMs og MD sin rolle å sette foten ned å finne samlende løsninger uten de konsekvensene som denne saken gir befolkningen og besøkende med forskjellsbehandling og privatisering av Skjærgården. Og er nettopp en type argumentasjon som kan undergrave monarkiets posisjon i folket. Saken splitter befolkningen og man kan risikere buing, tagging eller demonstrasjoner mot kronprinsparet og kanskje monarkiet i sin helhet. Det er ingen tjent med.

 

Når det gjelder min tilknytning til Kristiansand, er jeg vokst opp i Kristiansand og har fortsatt både foreldre og annen familie bosatt der. Familien flyttet dit i 1969 og har så klart mine barndomsvenner der. Min svoger har båt og jobber ved Dvergsnes og han tar ofte båten til jobb og da hender det jeg blir med ut på fjorden. Og bruker selv også jevnt og trutt Sørlandsskjærgården aktivt om sommeren med en del lengre turer mot gamle tomter. Min bostedskommune er for tiden Arendal, ca 7 mil unna og jobber i Grimstad som bare er en halvtimes kjøring fra Dvergsnestangen. Som følge av dette, og at jeg anser meg som sentral aktør i Facebook-gruppa, regner meg både som en av dagens brukere av området, og forstår derfor ikke at min siste klage behandles ulikt med de to andre. Det er lett å se fra Facebooksiden samt at vi samarbeider nært under klageskrivingen og ellers.

 

Jeg vil be om at alle punkter i våre klager besvares klart og tydelig. Og ikke slik FM har opptrådd ved å si det er en spesiell sak og uten å gå inn i kjernen av saken. Og det er privatisering og inngjerding av et større LNF-område i Sørlandets flotteste skjærgård. Jeg ber særskilt om at også MD ser på saken i seg selv og ikke bare min klagerett. Og ønsker et snarlig svar på nettopp dette punktet sammen med bekreftelsen på at saken er mottatt og vil bli behandlet. Og ser gjerne at MD selv fremmer innsigelse på vedtaket.

 

Med beste hilsner

 

Sverre Torjussen

 

Noen referanser:

1.

Fylkesmannen, epost: mailto:postmottak@fmva.no

2.

Allemannsretten etter Friluftsloven

3.

Offentlighetsloven

4.

Forvaltningsloven

5.

Friluftsliv i Vest-Agder

6.

FM-VA varsler Direktoratet for Naturforvaltning, 24-6

7.

Svar på anke til DirNat fra FMVA samfunnsavd, Dvergsøya, 6-7

8.

FMs brev til Direktoratet for naturforvaltning, publisert 6-7

 

Vedlegg:

1.

Et landsted til besvær, Finn Holmer Hoven, Fævennen, 19-6

2.

Anker avsperring av Dvergsøya, Fævennen, 2-7

3.

Kongens gjerde gir hodebry, Bygdøy, 1-7

4.

Klage på FMs stadfesting av vedtak, May Hilde Grøntoft

5.

Bevar Dvergsøya for allmennheten,  4150 medlemmer

6.

Kronprinsen falt i vannet, Fævennen, 29-6

7.

Kamp mot ulovlige stengsler, NRK Sørlandet, 5-7

8.

Ordføreren og Vogts villa på Dvergsøya, Harald Hageland

9.

For høye sikkerhetskrav, skrinla planene på Flekkerøya

10.

Gjerde-kampen ikke over, Fævennen, 21.4

11.

Dom i Høyesterett vedrørende allemannsretten

12.

Prinsipiell dom for allemannsretten i høyesterett

13.

Skjær i sjøen, Allemannsrett uten unntak, Aftenposten, 21-5-08

14.

Risør står imot, Kronprinsparets feriesteder på Sørlandet, 9-4-10

15.

Klage på vedtak sendt FMVA (sendt 20.5.2010)

16

Dvergsøyaprotest FMVA, Knut Sand, 16-6-2010

17.

Blogg om Dvergsøya (13.5.2010)

18.

Klage på FMs stadfesting av vedtak, Direktoratet for naturforvaltning [2b], 15.6

 


2 comments:

  1. Fikk svar fra både Miljøverndepartementet og Direktoratet den 12. august der det gis mulighet for å klage på nytt inn for FM og Dirnat og at MD ikke er part i saken. Pussig at nettopp det ble sagt av FM i sitt svarbrev på https://docs.google.com/fileview?id=0BxYmgdfTki9SZDkzZTI0NTAtYmZlYi00MjNhLTlmNjYtY2RlM2M3YzViMDgw&hl=en&browserok=true mens svarene mottatt 11.augst fra MD/Dirnat fins på: https://docs.google.com/fileview?id=0BxYmgdfTki9SNWVkNWFkN2UtNmRmZS00Y2Q2LTliMTEtMWM1ZDIxNDQxYTAz&hl=en&browserok=true

    ReplyDelete
  2. Fikk svar på ovenstående fra FMVA datert 20.8 der de ikke tar min klage til følge og stadfester min m.fl. mangel på videre klagerett ift Direktoratet for Naturforvaltning. Tom. på feil grunnlag da jeg innehar denne administratorrollen som fremgår på http://www.facebook.com/group.php?gid=193335485305 samt skjermbilde:
    https://docs.google.com/leaf?id=0BxYmgdfTki9SYTU3YWM0MTktMzBiMi00OGRlLWJlMDgtZTAwMjI1MWI4NmEx&hl=en&browserok=true

    Svarbrev fra FMV på: https://docs.google.com/fileview?id=0BxYmgdfTki9SY2Q0NWMxZTAtODdhNS00MzU4LWE5ZTktMjkyYjAwYjBkYWNm&hl=en&browserok=true

    ReplyDelete