Thursday, July 15, 2010

Påklager FMs stadfesting av vedtak om avsperring på Dvergsøya[2b]

Sverre Torjussen

Krabbegaten 10

4839 Arendal

Tlf: 3725 2074/4730 5519

Sverre.Torjussen@hotmail.com

Arendal, den 15.06.2010

Fylkesmannen (FM) i Vest-Agder (VA)

Postadresse: Postboks 513, 4605 Kristiansand

Besøksadresse: Fylkeshuset i Vest-Agder, Tordenskjoldsgate 65

Telefon :  38 17 60 00, Telefaks:  38 17 60 13

E-post: Postmottak@FmVa.no    

Att: Fylkesmann i VA: Ann-Kristin Olsen, epost: Ako@FmVa.no 

Kopi: Postmottak@Dirnat.no, Postmottak@md.dep.no, Postmottak@Kristiansand.Kommune.no

Påklager FMs stadfesting av vedtak om avsperring

Dvergsøya og Vogts Villa

Vogs-villa-enkel-sjøen.jpg

Bystyret i Kristiansand vedtok 21.4.2010 en forskrift som åpner for å avstenge et 22 mål stort område på Dvergsøya med hjemmel i "Sperring av særlig utsatt område etter Friluftsloven §16". Se saksfremstilling. Jeg opprettholder min klage til FMs vedtak som overraskende stadfestet bystyrets vedtak overfor Direktoratet for naturforvaltning iht. kunngjøring i Fædrelandsvennen med tre ukers klagefrist. Etter mitt syn tolkes en forskrift i Friluftsloven, beregnet for et helt annet formål, for en helt annen agenda. I dette tilfellet er ikke område spesielt utsatt for slitasje, og da forstår jeg ikke at de har hjemmel til å vedta en forskrift som innebærer privatisering. Vedtaket bryter således med allmenne samfunnshensyn, overordnede nasjonale prinsipper der nettopp stengsler og gjerder ikke ønskes i utmarksområder. Det virker lite gjennomtenkt, vil bryte med praksisen fylkeskommunens Friluftslivsider og det tilsier at vedtaket bør oppheves.

 

Plan - og bygningsloven sier i Kap. IV. Planlegging på riksnivå:

§ 17-2 Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen

Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke endres vesentlig. Forbudet gjelder også deling, herunder salg eller bortleie av ubebygd del (parsell eller tomt) av eiendom.

 

Forskriften bryter også med denne sentrale og overordnede bestemmelsen i ”Strandloven”. I dette tilfellet er det vedtatt å sette opp et gjerde på tvers av øya med stengsler langs sjøen, som kombinert med andre hindre i sjøen, vil påvirke f.eks. yrkes- og fritidsfiskere. Og det at brukeren i dette tilfelle er ”spesiell” rokker ingenting ved sakens kjerne. Det fins ikke hjemmel i lovverket for å iverksette en slik forskrift. Og forskriften innebærer også en praksis som minner mye om å skyte spurv med kanoner. Sørlendinger er verken farlige og vet å kjenne sin besøkelsestid når kronprinsparet er til stede. Men ikke ellers i året. FM eneste argument for å stadfeste vedtaket er at dette er en ”spesiell sak”. Vel, jeg mener kjernen i saken er veldig enkel. Loven gjelder for alle og forskriften bryter med gjeldende lover og regler for strandsoneforvaltning i Norge. Så spesiell at Kronsprinsparet allerede eier ei holme i Risør som de ønsker utvikle videre. Se artikkel av 12.6. Så vedtaket er mer spesielt enn saken.

 

Viser også til Prinsipiell dom for allemannsretten i høyesterett om en annen gjerdesak. Strandsonen vil ifølge Truer byggesyndere med fengsel innstrammes ytterligere i den nye pbl (velg lenker til høyre for Saksoversikt).

 

Da Kristiansand kommune kjøpte Dvergsøya i 1946/7, så var hensikten å sikre at den ble tilgjengelig for alle og ikke videre privatisert. Jeg ba FM kontakte Statsarkivet i Kristiansand for å undersøke denne kjøpsavtalen med formål, heftelser, klausuler og statutter. Dersom den inneholder klausuler for å sikre allmennheten rett til fri ferdsel og friområder, så vil den nye forskriften bryte også med en slik intensjon. Og hva med den nye leieavtalen? Er den iht. den opprinnelige kjøpsavtalen? Jeg etterlyser svar på dette fra forrige runde og oppfordrer derfor igjen FM og Direktoratet for naturforvaltning til å undersøke bruksformålene til dette kjøpet som er ganske sentrale siden bruksformålet endres (22 mål privatiseres).

 

Og iht. nye opplysninger rundt den "evigvarende" og forpliktende kjøpsavtalen fra 1946/47:
Da Kristiansand kommune kjøpte Dvergsøya i 1946/7, så var hensikten å sikre at den ble tilgjengelig for alle og ikke videre privatisert. I kjøpsdokumentene fra 1946-47 står det at Rådmann Ivar Vogt i spissen sørget for å kjøpe ”blant annet Stokken og Dvergsøya for å sikre Almuen tilgang til skjærgården”. En leieavtale med den foreslåtte forskrift vil være et klart brudd på den opprinnelige intensjonen kommunen hadde ved ervervelsen av disse eiendommene, og et punkt som skal være avklart før avtalen kan sies å være gyldig. Så det er all adgang til å oppheve FMs stadfesting med drøsser av tungtveiende argumenter og om miljøviljen er til stede.

 

Dvergsøya er et område som i utstrakt grad benyttes av allmennheten som en av de absolutte perlene i sørlandets flotte skjærgård. Å avstenge dette område bryter ikke bare med allemannsretten (jf Friluftsloven), men inngjerdinger i skjærgården minner mye om et "gufs fra fortiden". Og at over 4000 sørlendinger har organisert seg på Facebook for Bevar Dvergsøya for allmennheten viser tydelig at dette er et svært viktig område for veldig mange sørlendinger som ønskes forbeholdes allmennheten. Og som kommunen også selv tidligere har kritisert leietaker for fordi allmennheten ble stengt ute. Forrige leietaker hadde heller ikke et 100% helårs ferdselsforbud hjemlet i en forskrift, men det ble gjort fordi skjenkeloven og "lukkede selskap" krever dette. Og for et mye mindre område som var bagatellmessig ift ovenstående vedtak.

 

Det rimer svært dårlig i den ene sammenhengen argumentere for at allmennheten utestenges for så i neste omgang gå inn for en total utestengelse for et mye større område. Og kan heller ikke forstå hvorfor 22 mål skal avsperres, i første omgang i 5 år, og med stor fare for at den forlenges i ytterligere X antall 5-års perioder. Forskriften tillater kun inngjerdinger for 5 år av gangen fordi dette er så radikalt og ikke ønskelig å gjøre med mindre det er helt nødvendig som tiltak for å ta vare på naturen. Denne artikkelen hevder forøvrig det muntlig foreligger en 10-års leieavtale.

 

Mange har håp om at FM vil lytte til våre tungtveiende argumenter og opphever bystyrets vedtak. Enten for å medvirke til at avstengningen ikke blir noe av, at kun Vogts Villa blir gjerdet inne og i hvert fall sørger for at ikke hele området avstenges hele året. Det hersker også en del uklarheter til hva slags stengsler og gjerder det er snakk om. I seg selv noe som gjør at vedtaket bør oppheves. Politikerne må vite hva de vedtar. Og det er FM oppgave å se til at vedtaket er gyldig uten saksbehandlingsfeil så alt som kan påpekes som uklarheter og mangler eller mangel på innsyn, er viktig at kommer frem.

 

FM, som statens forlengede kontrollorgan, ivaretar at vedtak ikke fattes uten hjemmel i lovverket. Det hersker i denne saken også en del hemmelighold rundt oppsigelsen av tidligere leietaker som var avtalt i 20 år men ble endret etter få år slik at videre virksomhet måtte innstille. Og om det er noen og i tilfelle hvilken kobling det er til den nye leieavtalen. Offentlighetsloven burde kreve innsyn i tidligere hendelsesforløp og avdekke de virkelige årsakene til dette og om kommunen hadde bystyrets støtte i å tvinge fram en oppsigelse av leieavtalen. Og hvordan dette er avklart og kommunisert underveis.

 

Jeg vil anbefale at det brukes nok tid på denne saken.  Med mindre det er åpenbart at vedtaket oppheves, bør aldri etkontroversielt vedtak behandles som hastesak. Det vil i så fall slå tilbake på FMs og Direktorates rolle i systemet. En sak uten reelle argumenter. Man skulle tro det fantes bedre måter å vise frem Kronprinsparet enn å stenge dem inne på Dvergsøya.

 

Med beste hilsner

 

Sverre Torjussen


Noen referanser:

1.

Fylkesmannen, epost: mailto:postmottak@fmva.no

2.

Allemannsretten etter Friluftsloven

3.

Offentlighetsloven

4.

Forvaltningsloven

5.

Friluftsliv i Vest-Agder

6.

FM-VA varsler Direktoratet for Naturforvaltning, 24-6

7.

Svar på anke til DirNat fra FMVA samfunnsavd, Dvergsøya, 6-7

8.

FMs brev til Direktoratet for naturforvaltning, publisert 6-7

 

Vedlegg:

1.

Et landsted til besvær, Finn Holmer Hoven, Fævennen, 19-6

2.

Anker avsperring av Dvergsøya, Fævennen, 2-7

3.

Kongens gjerde gir hodebry, Bygdøy, 1-7

4.

Klage på FMs stadfesting av vedtak, May Hilde Grøntoft

5.

Bevar Dvergsøya for allmennheten,  4150 medlemmer

6.

Kronprinsen falt i vannet, Fævennen, 29-6

7.

Kamp mot ulovlige stengsler, NRK Sørlandet, 5-7

8.

Ordføreren og Vogts villa på Dvergsøya, Harald Hageland

9.

For høye sikkerhetskrav, skrinla planene på Flekkerøya

10.

Gjerde-kampen ikke over, Fævennen, 21.4

11.

Dom i Høyesterett vedrørende allemannsretten

12.

Prinsipiell dom for allemannsretten i høyesterett

13.

Skjær i sjøen, Allemannsrett uten unntak, Aftenposten, 21-5-08

14.

Risør står imot, Kronprinsparets feriesteder på Sørlandet, 9-4-10

15.

Klage på vedtak sendt FMVA (sendt 20.5.2010)

16.

Blogg om Dvergsøya (13.5.2010)

17.

Klage på FMs stadfesting av vedtak, Direktoratet for naturforvaltning [2b], 15.6


No comments:

Post a Comment