Thursday, May 20, 2010

Påklager vedtak om avsperring på Dvergsøya

Sverre Torjussen

Krabbegaten 10

4839 Arendal

Tlf: 3725 2074/4730 5519

mailto:Sverre.Torjussen@hotmail.com

Arendal, den 20.05.2010

Fylkesmannen (FM) i Vest-Agder

Postadresse: Postboks 513, 4605 Kristiansand

Besøksadresse: Fylkeshuset i Vest-Agder, Tordenskjoldsgate 65

Telefon :  38 17 60 00, Telefaks:  38 17 60 13

E-post: postmottak@fmva.no    

Att: Fylkesmann: Ann-Kristin Olsen, epost: ako@fmva.no , kopi: esa@fmva.no

Påklager vedtak om avsperring på Dvergsøya

Dvergsøya og Vogts Villa

Vogs-villa-enkel-sjøen.jpg

Bystyret i Kristiansand vedtok 21.4 en forskrift som jeg forstår åpner for å avstenge et 22 mål stort område på Dvergsøya med hjemmel i "Sperring av særlig utsatt område etter Friluftsloven §16". Se saksfremstilling. Jeg ønsker å påklage dette vedtaket. Etter mitt syn misbruker de her en forskrift beregnet for et helt annet formål. I dette tilfelle er ikke område utsatt for slitasje, og da forstår jeg ikke at de har hjemmel i forskriften for en praksis som også bryter med allmenne samfunnshensyn, overordnede nasjonale prinsipper der nettopp stengsler og gjerder ønskes tatt bort i utmark. Og et signal som passer dårlig med profilen ellers på fylkeskommunens egne friluftslivsider.

 

Da Kristiansand kommunen kjøpte Dvergsøya i 1946, så var det for å sikre at den ble tilgjengelig for alle og ikke videre privatisert. Jeg vil be FM kontakte Statsarkivet i Kristiansand for å undersøke denne kjøpsavtalen med formål, heftelser, klausuler og statutter. Dersom den inneholder klausuler for å sikre allmennheten rett til fri ferdsel og friområder, så vil den nye forskriften bryte også med en slik intensjon. Og hva med den nye leieavtalen? Er den iht. den opprinnelige kjøpsavtalen?

 

Dvergsøya er et område som i utstrakt grad benyttes av allmennheten som en av de absolutte perlene i sørlandets flotte skjærgård. Å avstenge dette område bryter ikke bare med allemannsretten (jf Friluftsloven), men inngjerdinger i skjærgården minner mye om et "gufs fra fortiden". Og at over 4000 sørlendinger har organisert seg på Facebook for Bevar Dvergsøya for allmennheten viser tydelig at dette er et svært viktig område for veldig mange sørlendinger som ønskes forbeholdes allmennheten. Og som kommunen også selv tidligere har kritisert leietaker for fordi allmennheten da ble stengt ute. Forrige leietaker hadde heller ikke et 100% helårs ferdselsforbud hjemlet i en forskrift, men det ble gjort fordi skjenkeloven og "lukkede selskap" krever dette. Og for et mye mindre område som var bagatellmessig ift ovenstående vedtak.

 

Det rimer svært dårlig i den ene sammenhengen argumentere for at allmennheten utestenges for så i neste omgang gå inn for en total utestengelse for et mye større område. Og kan heller ikke forstå hvorfor 22 mål kanskje skal stenge ute i første omgang i 5 år med stor fare for at den forlenges i ytterligere X antall 5-års perioder siden forskriften tillater kun 5 år av gangen fordi dette er så radikalt og ikke ønskelig å gjøre med mindre det er helt nødvendig som tiltak for å ta vare på naturen.

 

Mange har håp om at FM vil lytte til våre tungtveiende argumenter og opphever bystyrets vedtak. Enten for å medvirke til at avstengningen ikke blir noe av, at kun Vogts Villa blir gjerdet inne og i hvert fall sørger for at ikke hele området avstenges hele året. Det hersker også en del uklarheter til hva slags stengsler og gjerder det er snakk om. I seg selv noe som gjør at vedtaket bør oppheves. Politikerne må vite hva de vedtar. Og det er FM oppgave å se til at vedtaket er gyldig uten saksbehandlingsfeil så alt som kan påpekes som uklarheter og mangler eller mangel på innsyn, er viktig at kommer frem.

 

FM, som statens forlengede kontrollorgan, ivaretar at vedtak ikke fattes uten hjemmel i lovverket. Det hersker i denne saken også en del hemmelighold rundt oppsigelsen av tidligere leietaker som var avtalt i 20 år men ble endret etter få år slik at videre virksomhet måtte innstilles. Og om det er noen og i tilfelle hvilken kobling det er til den nye leieavtalen. Offentlighetsloven burde kreve innsyn i tidligere hendelsesforløp og avdekke de virkelige årsakene til dette og om kommunen hadde bystyrets støtte i å tvinge fram en oppsigelse av leieavtalen. Og hvordan dette er avklart og kommunisert underveis.

 

Jeg vil anbefale at FM bruker nok tid på denne saken.  Med mindre det er åpenbart at vedtaket oppheves, bør aldri en så spesiell sak behandles som hastesak. Det vil i så fall slå tilbake på FMs rolle videre opp i systemet.

 

Med beste hilsner

 

Sverre Torjussen

 

Noen referanser:

Fylkesmannen med epost: mailto:postmottak@fmva.no

Allemannsretten etter Friluftsloven

Offentlighetsloven

Forvaltningsloven

Friluftsliv i Vest-Agder

 

Vedlegg:

Ordføreren og Vogts villa på Dvergsøya, Harald Hageland, gruppeleder SV

For høye sikkerhetskrav, skrinla planene på Flekkerøya

Dom i Høyesterett vedrørende allemannsretten

Skjær i sjøen

Risør står imot

Blogg om Dvergsøya


2 comments:

 1. From: ktg@fmva.no
  To: sverre.torjussen@hotmail.com
  CC: ako@fmva.no; trond.johanson@kristiansand.kommune.no
  Date: Fri, 21 May 2010 10:15:06 +0200
  Subject: SV: Påklager vedtak om avsperring på Dvergsøya

  Viser til e-post av 20.05.2010. Dine merknader tas med i den videre saksbehandlingen.

  Kommunens vedtak om forskrift må stadfestes av Fylkesmannen for å være gyldig, jf friluftsloven § 16. Fylkesmannens vedtak forventes å sendes ut neste uke.

  Vedtaket kan bringes inn for Direktoratet for naturforvaltning etter reglene i friluftsloven § 24 siste ledd.

  Eventuell klage sendes Fylkesmannen innen 3 uker etter kunngjøring, jf forvaltningsloven § 29.

  Ta kontakt dersom behov for mer orientering om saksgangen videre.

  Mvh

  Kathrine Tjensvoll Granli
  rådgiver
  Fylkesmannen i Vest-Agder

  ReplyDelete
 2. FM stadfestet dessverre politikernes vedtak om forskrift som åpner for avsperring av Dvergsøya. Se http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=144&amid=3240197 For mer detaljert begrunnelse se: https://docs.google.com/fileview?id=0BxYmgdfTki9SNjUyMGU5ZWEtYjlmZC00MTUyLTllMjMtYzAzNDAxYzE0MTUy&hl=en&browserok=true

  ReplyDelete