Wednesday, August 26, 2009

Innspill pbl og Strandlov

Sverre Torjussen
Krabbegaten 10

4839 Arendal

Tlf: 4730 5519/372 52074

Arendal, den 26.08.2009

Miljøverndepartementet
P.B. 8013 Dep

0030 Oslo

postmottak@md.dep.no


Merknader til Høring - forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Det vises til ovenstående høringsutkast fra lenken strandsone som jeg fullt ut stiller meg bak. I Aust-Agder, som jeg kjenner best til, er lokal forvaltning langs kystsonen og i bykjernen etter min mening ut av kontroll. Selv om lovene i utgangspunktet er klinkende klare, er således en nasjonal og sentral kontroll-myndighet høyst nødvendig for å unngå ytterligere nedbygging av den dyrebare kystsonen. Bare i 2008, ble 9 av 10 byggesøknader i strandsonen innvilget dispensasjon fra formannskapet i Arendal slik at de har ligget i krig med Fylkesmannen. Særlig ordføreren i Arendal har uttalt seg med mangel for respekt og aksept for lovverket og den myndighet Fylkesmannen har. I likhet med hennes mangel på respekt for befolkningen ellers og særlig hennes motstandere. Et skrekkens eksempel m.a.o.

Mine innspill til revideringen av pbl og håndhevningen av Strandloven er som følger:

  1. Strengere krav til å innvilge dispensasjon og helst fjerne den helt. Kun for reparasjon av eksisterende og lovlig oppsatte foretak bør tillates
  2. Smutthullet med at Strandloven ikke gjelder for tettbygde strøk må tettes. Det må også bedre presiseres hvordan et tettbygd strøk defineres, for å redusere muligheten for bruke dette smutthullet. Feks. ved at det kun gjelder bykjernen og ikke nærmest hele den landbaserte kommunen slik det ser ut nå. Idag bygges det altfor mange blokker enten for næringslivet eller leilighetsbygg som aldri skulle vært oppført, pga. dette smutthullet.
  3. Inkluderende og åpne prosesser fra første dag der alle aktører tas med ikke minst nærmiljøet
  4. Krav til vedlikehold av boliger for å hindre at bevaringsverdige eiendommer råtner på rot.
  5. Juridiske maksimale grenser, som høyde i reguleringsplaner, er ikke tilstrekkelig da nærmest hva som helst blir tillatt uten krav til utseende og tilpasning til omgivelsene. Det blir for mange blokklignende bygg som følge av dette som ikke kan stoppes med hjemmel i lovverket. Fasader, materialvalg, takform, vinduer, er svært viktige for å vurdere et byggs kvaliteter ift. omgivelsene.

Jeg vil gjerne utdype punkt 3 fordi særlig planleggingen av større prosjekter idag foregår på lukkede rom der forvaltningen binder seg opp i samråd med en politisk elite (ordfører) som lover det meste på forhånd. Problemet er baktunge prosesser der egget slippes ut ferdig klekket uten at befolkningen er tatt med på råd. Det føles også ganske udemokratisk da det er mye rare egg som klekkes fra den kanten der kvalitetssikring er nærmest et fremmedord. Dette medfører stor misnøye i bl.a Arendal kommune, fordi befolkningen ikke blir lyttet til og tatt på alvor. Dette er ikke enestående for Arendal, da det også i andre kommuner langs kysten også fungerer slik. Resultatet blir at det fort blir mye støy der det fra kommunens side ofte legges prestisje i saken og da oppstår det ofte steile fronter.

Derfor bør kvalitetssikring i hele prosessen sikres vha. inkluderende og åpne prosesser fra første dag. Dette er spesielt viktig på steder med stor interesse fra nærmiljøer, i andre pressområder som strandsonen og der folk bor. I Arendal er bebyggelsesplanene i skala og utforming bare å riste på hodet av langs bykjernen og langs bryggene. Stikkordene er ingen styring og frislepp med maksimal utnyttelse og fortetting uten hensyn til atmosfære og eksisterende trehusbebyggelse. Og helt unødvendig da det er masse plass i kommunen men alt skal trøkkes inn på tilnærmet samme allerede fra før hardt pressede område. Og med flattaksleiligheter på toppen med skyhøye fellesutgifter der ingen vil bo.

Løsningen for å få bukt med denne type “galskap”, er inkluderende og åpne prosesser for stedsutvikling i pressområdene i strandsonen og der folk bor. Ikke diktat fra en utbygger og spekulant i samråd med forvaltningen og en byggevillig ordfører uten skrupler. En god måte å få dette til på er å arrangere en plansmie for folkelig medvirkning slik det bl.a er gjort i Bjørvika, Brokeland, Evje og mange andre steder. Det gir positiv energi og positivt engasjement. Ikke konstant kamp mot stadig nye hårreisende planforslag fra forvaltningen i kommunen med nye omkamper. Selv i en småby på 40.000 mennesker med masse plass. Det som særlig trengs er styring av næringsbygg og blokkprosjekt i pressområdene. Dette må sikres bedre i lovverket slik at nærmiljøer, befolkningen og kommunens kvaliteter blir tatt på alvor. Se http://www.plansmier.org

Får vi en grønnere fremtid der hensyn til kulturarven blir satt øverst på dagsorden? Dette må i så fall skje vha. nasjonale forbud uten dispensasjonsrett eller ved nasjonal styring da kystkommunene selv ellers legger seg flat for kapitalkreftene. Og selv da ender opp i gjeldskrise. Arendal kommune har tross frisleppet pådratt seg en gjeld på 2.5 mrd kroner, en mangedobling på få år. Så frislepp taper alle unntatt spekulanter på.

Se også artikkel: Er metningspunktet nådd samt: http://mydream99.blogspot.com/2009/07/hringsuttalelse-ny-plan-og-bygningslov.html

Med beste hilsen


...............................................

Sverre Torjussen


Lenke til dette dokumentet: http://mydream99.blogspot.com/2009/08/innspillpblstrandlovsept09_26.html


Side 2 av 2

No comments:

Post a Comment