Sunday, September 25, 2011

Påklager vedtak vedrørende Barbubukt av 25. august, 2011

Sverre Torjussen

Krabbegaten 10, 4839 Arendal

Tlf: 3725 2074/4730 5519

mailto:Sverre.Torjussen@hotmail.com

Arendal, den 25.09.2011

Fylkesmannen i Aust-Agder (FMAA)

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstadsv. 1, 4809 Arendal

Telefon : 37 01 73 00, Telefaks: 37 01 76 10, E-post: postmottak@fmaa.no

Bystyret i Arendal vedtok 25.8 en revidert reguleringsplan for Barbubukt. Jeg ønsker å påklage dette vedtaket.

Det er flere forhold som åpner for at Fylkesmannen bør oppheve dette vedtaket. Jeg viser til vedtak av 29.4.2010, der det ble vedtatt å starte en åpen og inkluderende prosess der alle parter skulle få tilkjennegitt sin mening. Tanken bak dette vedtaket, var å få til en forsoning med kommunens innbyggere, politikere og utbyggere for å finne en samlende løsning.

Jeg mener ikke dette er etterfulgt i tilfredsstillende grad ved at Rådmannen har styrt, dominert og kuppet prosessen. Bedre har det ikke blitt ved at det har hersket stor forvirring i avstemningene om hvilke alternativ bystyrerepresentantene har stemt for og hvilken rekkefølge alternativene har blitt stemt over.

Samtidig ble det gjort et hastevedtak før sommeren med en avsluttende høringsfrist i ferietiden. Selve bystyrets behandling ble også gjort tidlig på dagen for at ikke det skulle komme så mange engasjerte borgere som kunne være med å påvirke representantene. Innkalling bør således vurderes som uryddig og ugyldig. Å innføre en ny praksis i en sådan engasjerende sak, mener jeg er tvilsom og også vurderes som ugyldig.

Jeg mener også det blir feil at valgets tapere, dvs AP, KrF, SP og FrP, med ordfører Rolstad Larsen i spissen, skal slippe unna med å vedta noe få ønsker. Jeg stiller også et stort spørsmålstegn til ledelsen av bystyremøtet der enhver innvending om endring av fremmet innstilling, blir besvart med at dette er et utsettelsesvedtak slik at det ikke kunne voteres over i samme møtet. Det samme ble forøvrig gjort av samme ordfører under behandlingen av reguleringsplan for Langbrygga-Dauholla, der Knut Mørlands forslag om å trekke bebyggelsen tilbake inn mot fjellet, ble besvart med samme trussel om utsettelse.

Og ikke minst mener jeg det er helt feil å forhandle frem en bindende avtale med utbygger samtidig med vedtak om reguleringsplanen – før den er vedtatt. Det medfører at handlingsrommet for bystyret blir mye mindre – noe som bryter med intensjonen om et folkevalgt demokrati. Jeg vil derfor også be Fylkesmannen om å oppheve vedtaket om bindende avtale med utbygger – for å sikre at det ikke blir evt krav om erstatning som gjør at politikerne kvier seg til å omgjøre vedtaket.

Jeg minner også om at ca 80% av de som besvarte undersøkelsen foretatt av Arendal kommune, ønsket park med mindre enn 50% utbyggingsgrad. Jeg mener også at det er ugyldig å vedta å bygge leiligheter i rød støysone. Så det naturlige ville vært å først legge om infrastrukturen, før man vedtok å bygge leiligheter. Resultatet vi ser fra bakkeplan – som er nåværende veitrase, er en vegg av massiv flattaksbebyggelse – som helt stenger kontakten fra veien med Galtesund og Tromøysund. Hvordan det kan bli, illustreres i følgende videosnutt.

Fylkesmannen og fylkesutvalget m.fl. har også tidligere ytret ønske om å behandle sentrumsplanene under ett, noe som heller ikke har vært gjort i denne saken. Feks., startet prosessen med at Havnegården i betong var vedtatt før Barbuprosessen kom i gang. Havnegården blokkerer som kjent korridoren mellom den antikvariske trehusbebyggelsen i Kolbjørnsvik med Barbus. Det at området også er en utfyllingstomt, skulle også tilsi at særlige hensyn ift de mange berørte beboerne som ble fratatt sin strandlinje i 1985. Verken det eller tilstrekkelig hensynssone av den antikvariske trehusbebyggelsen, Arendals krybbe, med den foreslåtte utbyggingen, som forøvrig også vil kreve en 3m høyt støyskjermingsgjerde ift pbl., er særlig hensynsfullt eller passende kotyme.

Med beste hilsner

Sverre Torjussen

Vedlegg:

  1. Kunngjøring på: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BxYmgdfTki9SZDA4NWUxY2UtNDA4Ny00YTRiLTljODgtMjgyNTBjZjE0Zjlk&hl=en_US&browserok=true

  2. Hvordan utbyggingen vil påvirke omgivelsene sett fra bakkeplan/veien: http://www.youtube.com/watch?v=9nBHFxm6WcY

No comments:

Post a Comment